Hem Sto Valack Sålda Uppfödning
HellaStuteri

Legal

Svenska

www.hellastuteri.se (nedan benämt som "Hella") ger dig behörighet att läsa materialet på denna webbplats enbart för ditt personliga, icke-kommersiella bruk, under förutsättning att du bibehåller all copyright- och övrig ägarinformation som finns i originalmaterialet och i eventuella kopior av materialet. Du har inte rätt att på något sätt modifiera, reproducera, distribuera, framställa eller visa offentligt Webbplatsens material eller på något annat sätt använda det för något offentligt eller kommersiellt ändamål. Det är, oavsett syfte, förbjudet att använda detta material på någon annan webbplats eller i någon annan nätverksbaserad datormiljö utan Hella´s skriftliga medgivande eller önskande. Materialet på denna Webbplats är upphovsrättsligt skyddat och all obehörig användning av något som helst material kan utgöra ett brott mot upphovsrätts- och andra lagar. Om du bryter mot något av dessa villkor upphör automatiskt din behörighet att använda Webbplatsen och du måste då omedelbart förstöra allt nedladdat och/eller utskrivet material.

Alla fotografier, oavsett om de är konstnärliga eller inte, är skyddade enligt 49a § Upphovsrättslagen. Även för dessa verk och fotografier gäller att det är förbjudet att utan tillstånd av rättighetshavaren, framställa exemplar av verket eller fotografiet och/eller göra det tillgängligt för allmänheten exempelvis på en annan webbplats.

All otillåten användning medför ersättningsskyldighet. Om man avsiktligt eller genom grov oaktsamhet bryter mot lagen kan man straffas med böter eller fängelse upp till två år och bli dömd att betala skadestånd.

De företag eller privatpersoner som önskar köpa och/eller sälja hästar eller hästmaterial av oss eller till oss äger självklart rätten att använda denna webbplats. De får dock inte anväda den i marknadsförings syfte för sin egen verksamhet.

Länkar till andra webbplatser

Länkarna från denna Webbplats till webbplatser som som ej tillhör oss finns där endast som en tjänst för dig. Om du använder länkarna lämnar du denna Webbplats. Hella har inte granskat dessa tredjepartsplatser och vare sig styr över eller har något ansvar för någon av dessa webbplatser eller deras innehåll. Hella ansvarar ej för dessa webbplatser eller den information, programvaror, andra produkter eller material som finns där, och inte heller för följder som kan uppstå om du använder sådant material. Om du beslutar dig för att besöka någon/några av de webbplatser som tillhör tredje part och som är länkade till sker det helt på din egen risk.

Länkar till denna webbplats

Du får skapa länkar till denna Webbplats startsida från andra webbplatser, men endast i enlighet med all gällande lagstiftning, en länk som "förflyttar" läsaren helt till hella i samma eller nytt fönster, så länge dessa är fullständiga fönster. Du får dock inte indexera innehållet på hella och baserat på detta automatgenerera länkar på din egen hemsida. Inte heller får du länka in hellas material i ett framesystem eller Pop-up rutor. Meddela oss gärna om du länkar till oss - vi kanske vill länka till Dig.

Obeställda E-mail till oss

Betraktas som icke konfidenciella oavsett vad Ni har angett i Ert mail. Vill Ni inte att vi ska återge det på internet eller vidarebefodra det till myndigheter eller nyhetsbyråer, se då till att kontakta oss innan ni mailar hemligheter. Detta är gällande oavsett om Ni mailar på hemsidan angivna e-mail adresser eller någon annan av våra PRIVATA mail-adresser.

Övrigt

Denna sida tillhör en privatperson och all spam som skickas till oss kommer att betraktas som olaglig och vi kommer att anmäla det till berörda myndigheter.

Alla våra djur är chipmärkta och hästarna har som lagen kräver pass. Vi är kontrollerade av djur-skydds mydigheter/ komunala djurskydd och har regelbunden veterinär kontakt.

Vi har inte laggt upp något program eller kod på denna sida som är skadligt för Er dator. Om sådant finns är det upplaggt av en tredjepart och det är gjort via ett olagligt intrång. Om Er dator skadas eller Ni förlorar data anser vi oss vara icke ansvariga för den förlusten. Om så sker hänvisar vi till vårt webbhotell och deras lokala virusskydd.

Vi handlar på praxis genom "ring inte oss vi ringer dig" och har därför nixat vår telefon. Om Ni inte accepterar det kan vi komma att vidta åtgärder, är du försäljare och ringer mig tar jag för givet att du läst detta och vill köpa fyra (4) ton hästgödsel och få det levererat på din uppfart till en kostnad av fyra tusen sek (4000) plus frakt.

English

Translated by translate.google.se

Site Use

www.hellastuteri.se (hereafter called "Hella") authorizes you to read the material on this site solely for your personal, noncommercial use, provided that you retain all copyright and other proprietary notices contained in the original materials and in any copies of the material. You may not in any way modify, reproduce, distribute, produce or display the official Web site material or otherwise use them for any public or commercial purposes. That is, for any purpose forbidden to use this material on any other site or in any other networked computer environment without Hella's written consent, or wanted. The material on this Site are copyrighted and any unauthorized use of any material may be a breach of copyright and other laws. If you violate any of these terms automatically terminates your permission to use the Site and you must immediately destroy any downloaded and / or printed materials.

All photographs, whether they be artistic or not, is protected under § 49a Copyright Act. Even for these works and photographs in is prohibited without permission from the rights holder, make copies of the work or photograph and / or make it available to the public such as on another site.

Any unauthorized use is such liability. If you deliberately or through gross negligence violates the law can be punished by fine or imprisonment up to two years and be sentenced to pay damages.

The companies or individuals who wish to purchase and / or sell horses or horse material from us or to our own self-evident right to use this site. They may not be the User for marketing purposes for its own operations.

Links to other sites

The links from this Site to websites not belonging to us are provided solely as a convenience to you. If you use these links you will leave this Site. Hella has not reviewed these third party sites and either control over or have any responsibility for any of these sites or their content. Hella is not responsible for these websites or the information, software or other products or materials found there, nor for consequences that may occur if you use such material. If you decide to visit one / some of the websites of third parties that are linked to this entirely at your own risk.

Links to the site

You may create links to this Web Site from other sites, but only in accordance with all applicable legislation, a link to "move" the reader completely into hella the same or new window, so long as they are complete window. You may not index the content of hella and based on this circuit to generate links to your own website. Nor may you link in hell materials in the system or Pop-up boxes. Please let us know if you link to us - we might want to link to you.

Unsolicited E-mail to us

Considered non konfidenciella matter what you have specified in your email. Would you not want us to reproduce it on the Internet or transmitting it to the authorities or the news agencies, be sure to contact us before you use email secrets. This is applicable regardless of whether you use email on the website specified e-mail addresses or any other of our private email addresses.

Other

This page belongs to a private person and all spam sent to us will be considered illegal and we will notify the relevant authorities.

All our animals are chip marked, and the horses have as required by law passport. We are controlled by animal protection authority/welfare and have a regular veterinarian contact.

We have not upload any software or code on this page that is harmful to your computer. If it exists is the approach of a third party and it is done through an unlawful intrusion. If your computer is damaged or you lose data, we consider ourselves to be not liable for the loss. If so, please go to our web hosting and their local virus protection.

We deal in practice by "do not call us we'll call you" and therefore nix´t our phone. If you do not agree we may take action, if you are salesmen and call me, I take it for granted that you have read this and want to purchase four (4) tons horese-manour and have it delivered to your driveway at a cost of four thousand SEK ( 4000) plus shipping.

Suomi

Suomentanut transalte.googel.se

Sivuston käyttäminen

www.hellastuteri.se (jäljempänä benämt nimellä "Hella") valtuuttaa sinut lukemaan tämän sivuston aineistosta ainoastaan ​​henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön, edellyttäen että säilytät kaikki tekijänoikeuksia ja muita ilmoituksia saatavilla alkuperäiskielellä aineistoa ja kopioita materiaalista. Et voi mitenkään muuttaa, kopioida, levittää, tuottaa tai näyttää virallisella sivustolla materiaalia tai muutoin käyttää niitä julkisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin. Eli mihin tahansa tarkoitukseen saa käyttää tätä materiaalia millään muulla sivustolla tai muussa verkkoympäristössä ilman Hellan kirjallisen luvan, tai halusi. Tämän sivuston aineistosta on tekijänoikeuksien alaista ja kaikki luvaton käyttö materiaali voi olla rikkoo tekijänoikeuksia ja muita lakeja. Jos rikot näitä ehtoja päättyy automaattisesti lupaasi käyttää sivustoa ja sinun on välittömästi hävitettävä kaikki ladattu ja / tai tulostetut materiaalit.

Kaikki valokuvat, olivatpa ne sitten taiteellista tai ei, on suojattu § 49 Copyright Act. Jopa näitä töitä ja valokuvia on kielletty ilman lupaa oikeuksien haltija, kopioida työ-tai valokuva ja / tai tehdä yleisön saataville esimerkiksi toisella sivustolla.

Luvaton käyttö on tällainen vastuu. Jos tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo lakia voidaan määrätä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi ja voidaan tuomita maksamaan vahingonkorvauksia.

Yritykset tai yksityishenkilöt, jotka haluavat ostaa ja / tai myydä hevosia tai hevosen materiaali meiltä tai meidän oma itsestään selvä oikeus käyttää tätä sivustoa. Niitä ei saa Käyttäjän markkinointitarkoituksiin omaan toimintaan.

Linkit muille sivustoille

Linkit tästä sivustosta verkkosivuille, jotka eivät kuulu meille tarjotaan ainoastaan ​​avuksi. Jos käytät näitä linkkejä poistut tältä sivustolta. Hella ei ole tarkistanut näiden kolmansien osapuolten sivustoja joko hallita tai mitään vastuuta mistään näistä sivustoista tai niiden sisällöstä. Hella ei vastaa näiden sivustojen tai tietoa, ohjelmistoja tai muita tuotteita tai materiaaleja löysi sieltä, eikä seurauksia, jotka voivat ilmetä, jos käytät tällaista materiaalia. Jos päätät vierailla / jotkut sivustot kolmansien osapuolten, jotka ovat yhteydessä tähän täysin omalla vastuullasi.

Linkit sivustolla

Voit luoda linkkejä tähän sivustoon muilta sivustoilta, mutta vain mukaisesti sovellettava lainsäädäntö, linkki "siirtää" lukijan kunnolla Hella samaan tai uuteen ikkunaan, kunhan ne ovat täydellisiä ikkuna. Et voi index sisältöä Hellan ja tämän perusteella piiri tuottaa linkkejä omaan sivustoosi. Et saa myöskään linkkiä helvettiin materiaaleja järjestelmän tai Pop-laatikot. Kerro meille, jos linkittää meidät - voisimme haluat linkin sinulle.

Ei-toivottujen sähköpostien meille

Katsotaan ei konfidenciella väliä mitä olet määrittänyt sähköpostiisi. Ettekö halua meidän jäljentää se internetiin tai välitä sitä viranomaisille tai uutistoimistojen, muista ottaa yhteyttä meihin ennen kuin käytät sähköpostia salaisuuksia. Tätä sovelletaan riippumatta siitä käytät sähköpostia verkkosivuilla määritelty sähköpostiosoitteita tai muuta meidän yksityisiä sähköpostiosoitteita.

Muut

Tämä sivu kuuluu yksityishenkilölle ja kaikki roskapostia lähetetään meille on kiellettyä, ja me ilmoitamme asiasta vastaaville viranomaisille.

Kaikki eläimet ovat merkkituotteita pelimerkkejä, ja hevoset ovat lain passi. Olemme ohjataan eläinsuojelua mydigheter / komunala hyvinvointia ja ovat säännöllisesti eläinlääkärin yhteystietoja.

Emme ole ladata mitään ohjelmistoa tai koodia tällä sivulla, joka on haitallista tietokoneeseen. Jos sellainen on lähestymistapa kolmansien osapuolten ja se tapahtuu laitonta tunkeutumista. Jos tietokone on vaurioitunut tai et menetä tietoja, pidämme itseämme ole vastuussa menetyksestä. Jos näin on, siirry web hosting ja niiden paikallisten virustorjunta.

Käsittelemme käytännössä "älä soita meille soitamme sinulle" ja siksi nixat meidän puhelimeen. Jos et hyväksy, että voimme ryhtyä toimiin, olet myyntimiehet ja soittaa minulle, pidän itsestään selvänä, että olet lukenut tämän ja haluavat ostaa neljä (4) tonnia hevosen lanta ja järjestää toimituksen teidän ajotieltä hintaan neljätuhatta SEK ( 4000) plus postituskulut.